Fugespecialisten - kundeudtalelser

Salg- og handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Betingelserne gælder for alle tilbud og leverancer, medmindre FugeSpecialisten ApS og kunden skriftligt har aftalt andet.

 

Priser

Hos os tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte og udgået materialer/ værktøj.
Alle priser er i danske kroner og inkl. moms.

 

Fast pris eller billigst regning

FugeSpecialisten ApS og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris. Denne pris dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset reelt forbrug. Prisen kan også være billigst i regning (med eller uden overslag), hvilket vil sige, at kunden betaler FugeSpecialisten ApS ud fra en opgørelse af virksomhedens forbrug af materialer og arbejdstid samt kørsel.

 

Pris på regning baseret på overslag

Hvis prisen er aftalt til at være på regning og baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura afvige fra overslaget som følge af forhold, FugeSpecialisten ApS ikke har indflydelse på. Det kan fx være forhøjede skatter og afgifter eller ændringer i leverandørpriser. Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som ikke har været vidende om.
Afvigelser kan også skyldes, at overslagsprisen er baseret på et skøn vurderet ud fra fotos, FugeSpecialisten ApS modtaget fra kunden. I sådanne tilfælde tager virksomheden forbehold for, at forholdene på adressen viser sig at være anderledes, end hvad det har været muligt at se ud fra de modtagne fotos.

 

Tilbudsgivning

Alle tilbud gælder 30 dage. Tilbuddet skal være skriftligt accepteret inden udgangen af de 30 dage for at være gyldigt, eller FugeSpecialisten ApS skal have sendt en ordrebekræftelse.
Når tilbuddet accepteres, bliver det til en ordre. Hvis kunden efterfølgende fortryder/annullerer ordren, opkræver FugeSpecialisten ApS gebyr på 5% for at dække de administrationsomkostninger, som virksomheden har ved ordrebearbejdning og annullering heraf.

 

Betaling

Regningsarbejde og tilbudsarbejde faktureres netto 8 dage eller efter anden aftale med os.
Ved udeblivende betaling ser FugeSpecialisten ApS sig nødsaget til at opkræve et administrationsgebyr og rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker og en morarente på 1,5% for hver måned, betaling udebliver.

 

Aftalens indhold

Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre, hvori det aftalte er præciseret. FugeSpecialisten ApS anbefaler, at kunden læser tilbuddet grundigt igennem og sørger for at få lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet. I den forbindelse bør virksomheden gøre kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

 

Evt. lovkrav til ejendom

Kunden bør informere virksomheden om evt. oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling. Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser.

 

Ved arbejdets udførelse

Hvis kunden har ønsker til ændringer eller nye ydelser, når arbejdet er gået i gang, skal kunden informere virksomheden herom hurtigst muligt. Derefter gennemgår FugeSpecialisten ApS sammen med kunden de konsekvenser, disse ønsker har for det samlede arbejde, og ændringerne bliver aftalt og godkendt af begge parter på e- mail.
Når arbejdet er gået i gang, og FugeSpecialisten ApS, at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på en anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

 

Arbejdets start- og sluttidspunkt

Når et tilbud accepteres og bliver til en ordre, vil arbejdets aftalte start- og sluttidspunkt fremgå af bekræftelse på e-mail. Kunden bør man gøre virksomheden opmærksomhed på, hvis sluttidspunktet har særlig betydning, og en evt. udskydelse vil medføre udgifter til genhusning eller lign.

Udskydelse af arbejdets afslutning:
FugeSpecialisten ApS, kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:

  • Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
  • Dårligt vejr
  • Force majeure (fx brand og hærværk)
  • Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
  • Forhold hos kunden eller andre virksomheder
  • Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere

Reklamation

Når kunden har modtaget/ fået leveret sin ydelse i form af færdiggjort fugearbejde, er han/hun forpligtiget til at undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med det det aftalte. (Der vil blive taget før og efter billeder inden og efter fugearbejdet) Dette skal gøres inden for 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/ arbejdets afslutning, ellers anses det for at være en accept af det endelig resultat.

 

Ved mangler

Ved reklamation inddrager FugeSpecialisten ApS virksomhedens grossist/leverandør/Fugemand, og sammen har parterne en frist på 30 dage til at sørge for at udbedre manglen. Hvis parterne imod al forventning ikke kan overholde denne frist, kan kunden skriftligt sætte en ny frist for, hvornår manglen senest skal være udbedret. Denne frist skal være på mindst 14 dage. Hvis FugeSpecialisten ApS, og den pågældende grossist/leverandør derefter stadig ikke har udbedret manglen, kan kunden ophæve aftalen og få købesummen tilbage.
Vær opmærksom på, at FugeSpecialisten ApS ikke kan påtage sig ansvar for mangler, som er opstået på grund af forkert brug eller almindeligt slid.

 

Forhold ved nye fuger og vedligeholdelse

FugeSpecialisten ApS, kan rådgive og vejlede om typen af fuge og anvendt fugemasse, særlig krav til fuger og andet med betydning for fugearbejdet og vedligeholdelse af produkterne. Det er dog altid kundens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er forsvarlige. Det er ligeledes kundens ansvar at undersøge eventuelle lovmæssige bestemmelser og indhente myndigheders tilladelse, hvis dette er påkrævet.
FugeSpecialisten ApS sørger for professionelt korrekt udførsel. FugeSpecialisten ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug, hverken på produktet selv, andre tilknyttede installationer eller i lokaler og bygninger.

 

Særligt ved eget indkøbt Fugematerialer

Kunden kan vælge en ”gør det selv”-løsning, hvor FugeSpecialisten ApS leverer produktet, men hvor kunden selv udskifter den gamle utætte og slidte Fuge. I sådanne tilfælde er kunden at regne for installatør, og FugeSpecialisten ApS leverandør. Eller kunden selv har indkøbt Fugematerialerne til brug for udførsel som FugeSpecialisten ApS, står for.
Vær opmærksom på, at FugeSpecialisten ApS ikke påtager sig ansvar i forhold til garantien/ holdbarheden ved kundens eget indkøbte fugemasse. Det betyder, at kunden selv påtager sig alt ansvar vedrørende udførsel eller andet. Hvis der sker fejl i forbindelse hermed, dækker garantien og reklamationsretten ikke de omkostninger og skader, der måtte opstå som følge heraf. Garantien og reklamationsretten er dog gældende ved alle øvrige mangler eller fejl, der måtte vise sig.

Scroll til toppen